2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-005
Tüberküloz plörezili 50 olgunun değerlendirilmesi
Gülbanu Horzum Ekinci1, Osman Hacıömeroğlu1, Yasemin Özel2, Arzu Cennet Işık3, Begüm Arıtan1, Adnan Yılmaz1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tüberküloz, plevral efüzyon, tanı, tedavi
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, tüberküloz plörezili olguların klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları ile tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2005-Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tanı alan tüberküloz plörezili 50 olgu geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 27'si ( % 54 ) erkek, 23'ü (% 46) kadın, yaş ortalaması 28.9 yıl (16-66 yıl) idi. Tüm hastalar yakınmalı olup ağrı ve öksürük en sık yakınmalardı. Hastalık 28 (% 56) olguda sağda, 18 (% 36) olguda solda ve 4 (% 8) olguda bilateral yerleşim gösteriyordu. Plevral sıvı miktarı 5 olguda (%10) hemitoraksın 2/3'ünden fazla idi. Olguların 27'sinde(% 54) parankim lezyonu saptandı. PPD yapılan 40 olgunun 31'inde (%77.5 ) test sonucu pozitif olarak değerlendirildi. Plevral sıvı adenozin deaminaz (ADA) düzeyi 42 olgunun 38'inde (%90.5 ) yüksek idi. Tanı 23 olguda klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları, 20 olguda plevra biyopsisi, 6 olguda video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS) ve 1 olguda fiberoptik bronkoskopi (FOB) ile konuldu. Olguların 15'inde (%30) dekortikasyon gerektirmeyecek düzeyde plevral kalınlaşma gelişti.

Sonuçlar: Tüberküloz plörezi, her yaş grubunda gelişebilir. Tanı sıklıkla patolojik incelemeler veya hastalığı destekleyici klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguların varlığı ile elde edilir.

  • Başa Dön
  • Özet