2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-005
Oktogenaryanlarda küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle yapılan rezeksiyonların sonuçları
Aysun Kosif Mısırlıoğlu1, Serda Kanbur Metin1, Meltem Çoban Ağca2, Rıza Serdar Evman1, İlhan Ocakcıoğlu3, Levent Alpay1, Deniz Gürer1, Sibel Arınç2, Selami Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Süreyyapasa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,İstanbul, Türkiye
2Süreyyapasa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,İstanbul, Türkiye
3Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Karabük, Türkiye
Anahtar Sözcükler: oktogenaryan, akciğer kanseri, rezeksiyon

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde son beş yılda Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanseri (KHDAK) nedeniyle rezeksiyon yaptığımız oktogenaryanlarda ( DSÖ'ne göre;80-89 yaş aralığı) morbidite ve mortalite oranlarını etkileyen ve cerrahi için karar vermede önemli olan kriterler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: 2007-2012 yılları arasında göğüs cerrahi kliniğimizde akciğer rezeksiyonu yapılan seksen ve üstü yaştaki 38 olgunun klinik dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 36'sı (% 94.7) erkek, sadece 2'si (%5.3) kadındı. Yaş aralığı 80-88 (ortalama 80.68) idi. ASA skoru; ASA1 23 (%60.5), ASA2 11 (%28.9) ve ASA 3 4 (%10.5) olguydu. 16 olgumuzda ek hastalık özellikle hipertansiyon çoğunlukta olmak üzere mevcuttu. Tüm olguların FEV1 değerleri 2 litrenin üzerindeydi. VATS ile akciğer rezeksiyonu uygulanan 1 olgu hariç diğer 37 olguya torakotomiyle rezeksiyon yapıldı. Rezeksiyon tipleri; 8 sağ üst, 8 sol üst, 7 sağ alt, 4 sol alt lobektomi, 6 pnömonektomi, 3 bilobektomi ve 1 “sleeve” lobektomiydi. Histopatolojik tanı olarak; 24 (% 63.2) skuamöz karsinoma, adeno 11 (% 28.9), pleomorfik 1 (% 2.6), bronkoalveolar 1 (% 2.6), büyük hücreli karsinoma 1 (2.6%). En sık postoperatif evreler, IB (%31.6) 12 olgu, IA (%26.3) 10 olgu, IIA (%15.8) 6 olgu, IIB ve IIIA (%13.2) 5'er olguydu. Postoperatif komplikasyon 24 olguda gelişti (% 63.2) ve bunların içinde en çok gördüğümüz pulmoner komplikasyon uzamış hava kaçağıydı. (7.9%).Postoperatif 30 gün içinde 4 (%10.4) olgumuz eks oldu. 5 yıllık sağkalım oranımız %44.7 olarak hesaplandı. Ortalama yaşam postoperatif 33 ay olarak bulundu.

Sonuçlar: KHDAK nedeniyle akciğer rezeksiyonu yapılan oktogenaryanlarda, postoperatif komplikasyon riski, hastanede kalış süresi, morbidite ve mortalite oranı yüksek olmakla birlikte, pulmoner rezervi korunmuş olgularda yaş, cerrahi için kontrendikasyon değildir. Oktogenaryanlarda kanser cerrahisinde, cerrahinin eğer 5 yıllık sağkalıma gözle görünür katkısı varsa, tüm bu sorunlar cesurca göğüslenmelidir.